zondag 26 augustus 2018

89 Schepping of toeval?

“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.” (Romeinen 1:20 HSV)

Talloze mensen zoeken, buiten God om, naar de oorsprong en eventuele zin van het leven. Het komt op mij eerder over dat ze willen bewijzen dat God niet bestaat dan dat ze willen aantonen hoe het leven op deze planeet is ontstaan.
Is het allemaal begonnen met een oerknal (de "big bang") of een oersoep?

Als ik kijk naar de wereld (om het woord "schepping" nog niet te gebruiken) waarin wij leven, dan zie ik onder meer kunstzinnigheid en genialiteit:

Kunstzinnigheid
- de pracht van de bloemen met hun tekeningen en kleuren: “Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.” (Lukas 12:27 HSV)
- de bossen, de bergen, de meren, de zeeën kortom: de landschappen
- de dieren, de mensen

Niet voor niets worden er, door alle eeuwen heen, van deze onderwerpen prachtige afbeeldingen gemaakt.

Genialiteit
Die vind ik o.m. in het scheppingsverhaal, dat uitmondt in het kroonstuk: de mens:
“In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag.” (Genesis 1:1-5 HSV)

Er is zonlicht nodig voor de levende schepsels, o.m. voor een aangename temperatuur en voor goed zicht. Er is een tijd om bezig te zijn en ook een tijd om te rusten: de dag en de nacht.

“En God zei: Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water! En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is, en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de tweede dag. En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.” (Genesis 1:6-10 HSV)

Alle levende schepsels hebben water nodig, ook is er droog land nodig voor het leven. Alles wat op het land leeft kan echter geen zout water verdragen, dus kwam er een oplossing: het water verdampt, laat het zout achter in de zeeën en oceanen en valt als zoete regen op het land. Samen met zoetwaterbronnen zorgt het voor ons.

“En God zei: Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen, die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde! En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de derde dag.” (Genesis 1:11-13 HSV)

Vervolgens werd het groen geschapen: planten, bloemen, struiken, bomen. Deze geven vruchten en produceren zuurstof: Volgens onderzoek van de United States Forest Service blaast een gezonde Amerikaanse stadsloofboom met een stamdiameter van ongeveer 50cm, per dag 125gram zuurstof de lucht in. Ter vergelijking: een volwassene verbruikt gemiddeld bijna 7x zoveel zuurstof per dag. Zonder rekening te houden met andere factoren: voor 7 miljard mensen op aarde alleen al zouden dan 49 miljard bomen nodig zijn; en dan hebben we het nog niet eens over alle dieren die zuurstof nodig hebben om te leven.

De website "Wetenschap in beeld" vertelt:
Zuurstof wordt gevormd door middel van de fotosynthese bij planten en algen, en aan de hand van de groei van de planten valt te berekenen hoe veel zuurstof er vrijkomt. Omdat je een bos of de algen in een bepaald stuk water moeilijk kunt wegen, wordt de groei bepaald aan de hand van wiskundige modellen. Volgens deze berekeningen wordt elk jaar 280 miljard ton zuurstof gevormd op aarde. 46% daarvan wordt in zee gevormd, en 54% op het land. Dat betekent echter niet dat 46% van de zuurstof die de atmosfeer in gaat, door algen geproduceerd is. Er spelen namelijk wel meer dingen een rol, zoals de afbraak van stoffen en de hoeveelheid organische stoffen die in de bodem achterblijft en dus niet met zuurstof wordt afgebroken. De regenwouden van Zuid-Amerika, Afrika en Borneo maken de meeste zuurstof per vierkante kilometer aan, maar omdat het oppervlak van de wereldzeeën stukken groter is, wordt er op het land en in de oceanen in totaal ongeveer dezelfde hoeveelheid zuurstof geproduceerd. Algen maken deel uit van een wereldwijde zuurstofcyclus. Soms wordt plaatselijk zo veel zuurstof gevormd, dat het water het niet allemaal kan opnemen; dan verdwijnt de zuurstof in de atmosfeer. Op andere plaatsen wordt zuurstof uit de atmosfeer juist in het water opgenomen.

Alles wat leeft heeft zuurstof nodig waarbij het groen en de algen meer produceren dan dat ze verbruiken. Zo werden stap voor stap de ideale levensomstandigheden voor de mens gecreëerd. En...… toen deze woorden opgeschreven werden wist de mens nog niets over stikstof, zuurstof, waterstof, fotosynthese enz.!

“En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo. En God maakte de twee grote lichten: het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen; en ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vierde dag.” (Genesis 1:14-19 HSV)

Zoals de tekst al zegt: de zon, maan en sterren geven de tijd in al zijn vormen aan. Ook zijn de sterren richtingaanwijzers in het donker. Daar wisten en weten zeelui alles van.

“En God zei: Laat het water wemelen van wemelende levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei: Wees vruchtbaar, word talrijk, en vervul het water van de zeeën; en laten de vogels talrijk worden op de aarde! Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de vijfde dag.” (Genesis 1:20-23 HSV)

Langzamerhand werd de aarde gevuld met levende wezens.

“En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was.” (Genesis 1:24-25 HSV)

De landdieren komen er bij. Let op: nergens staat vermeld dat deze als voedsel voor de mens dienen.....

“En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!” (Genesis 1:26-28 HSV)

De omstandigheden waren optimaal voor de kroon van de schepping: de mens.
Niet gender-neutraal, maar mannelijk en vrouwelijk! De mens krijgt de grote verantwoordelijkheid om te heersen over alle andere levende wezens.

Er was zonneschijn, water, droog land, zuurstof - wat kreeg de mens als voedsel?

“En God zei: Zie Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.” (Genesis 1:29-31 HSV)

In den beginne was de mens een veganist! De dieren eveneens! Dit vinden we bijvoorbeeld terug in deze tekst (naar mijn idee gaat deze over het toekomstige duizendjarg rijk):
“Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund.” (Jesaja 11:7 HSV)

Maar dit even terzijde.
In de groenten en het fruit zitten de opbouwende, onderhoudende en geneeskrachtige stoffen die we nodig hebben voor ons lichaam. Ons lichaam - dat in vele opzichten geniaal is ontworpen. Ik ga er verder niet op in, maar het bestrijden van ziektes, het herstellen van (schaaf)wonden en breuken zijn toch een paar opmerkelijke zaken.

Is dit allemaal toeval of zit er een Schepper achter? Een Schepper met een oneindige liefde voor de mens. Hij gaf Zijn eigen Zoon Jezus om ons te redden van de zondeval die helaas ook plaatsvond en waardoor de dood zijn intrede deed in de wereld.

Schepping of toeval?

maandag 27 oktober 2014

88 Het licht van de wereld !

Dagblad Trouw publiceerde eind vorig jaar een artikel over echtscheiding percentages:
“Toch blijkt uit onderzoek dat echtscheidingen vaker voorkomen onder conservatieve christenen dan bij progressieve christenen en atheïsten. En het was geen toevalstreffer, ook een tweede onderzoek liet dezelfde resultaten zien. 33 procent van de huwelijken van evangelicale christenen eindigt in een scheiding, tegen over 30 procent van de huwelijken die zijn gesloten door mensen die zeggen niet in God te geloven. Bovendien blijkt de Amerikaanse "biblebelt" de hoogste echtscheidingscijfers te hebben. Wat is er aan de hand?”
(Trouw,5-11-2013)


Zijn christenen dan niet anders dan seculieren? Zijn wij dan geen tempels van de Heilige Geest? Ik heb het idee dat evangelische christenen meer aandacht besteden aan de gaven van de Geest dan aan Zijn vrucht:
“...liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22 HSV)

Gaan huwelijken, relaties en vriendschappen niet kapot vanwege gebrek aan liefde, geduld, zelfbeheersing?

Oftewel: waar is de vrucht van de Geest in ons leven?

Hoeveel van ons eten en/of drinken te veel, roken en/of geven zich over aan porno enz. in plaats van ons lichaam te bedwingen:
“Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.” (1 Corinthiërs 9:27 SVV)

Waar is uw en mijn zelfbeheersing?

Op 19 oktober jl. preekte Wim Grandia bij ons (Jozua Alblasserdam) en zei o.m. dat wij de etalage van Gods Koninkrijk zijn. Stralen wij dat uit in ons dagelijks leven?

Jezus leerde ons:
“U bent het licht van de wereld...” (Mattheüs 5:14a HSV)

Echter, wij kunnen zelf geen licht verspreiden, wij kunnen slechts hét Licht (Johannes 9:5) door ons heen laten schijnen:
“Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht” (Efeziërs 5:8 HSV)

Een pas wedergeboren christen is als een ruwe diamant: dof en nog niet gereed om te schitteren. Hij moet worden geslepen door de Heilige Geest zodat alle negen facetten (de vruchten!) optimaal zijn.
Een diamant kan slechts onder een bepaalde hoek worden geslepen, anders wordt de slijpschijf beschadigd. Een christen kan alleen worden geslepen als hij/zij dat toelaat. De Heilige Geest dringt zich niet op, maar zal zich bedroefd (Efeziërs 4:30) stilhouden bij tegenwerking.
Als een diamant wordt geslepen, wordt hij vanzelfsprekend kleiner: zó moet ook de christen kleiner/minder worden, zoals Johannes de Doper reeds aangaf:
“Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.” (Johannes 3:27-31 HSV)

Jezus vergeleek ons niet alleen met licht maar ook met zout.
Wij willen toch zeker niet als nutteloos zout zijn, waarvan Jezus zei dat het alleen nog maar weggeworpen en vertrapt kan worden:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” (Mattheüs 5:13 HSV)

Veel christenen verlangen naar tekenen van God en vergeten blijkbaar dat ze zélf een teken van God zijn.
Wíj dienen o.m. het kwade te overwinnen door het goede:
“Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:21 HSV)

niet op dezelfde wijze te handelen als de ongelovigen:
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2 HSV)

en de wereld de weg naar onze Schepper en Verlosser wijzen:
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16 HSV)

Een perfect geslepen diamant weerkaatst 99,9 procent van het ingaande licht, een minder geslepen diamant weerkaatst misschien maar de helft (of minder) van het Licht.

Wat voor diamant willen wij zijn?
Willen wij oogverblindend fonkelen in deze duistere wereld?
Willen wij perfect worden geslepen door onszelf elke, ons gegeven, dag opnieuw oprecht aan de Heer te wijden en Hem in alles de leiding over ons leven te geven?

donderdag 7 augustus 2014

87 Israël en de Palestijnen

De kranten raken er niet over uitgeschreven, het journaal slaat momenteel ook geen dag over: het is weer mis (of raak?) in de Gaza-strook. Hamas bestookt Israël dagelijks met raketten en het Joodse leger slaat terug.

Houdt dit ooit op?

Toen in 1948 de staat Israël werd gesticht brak onmiddellijk een oorlog uit die eigenlijk nog nooit is beëindigd en die naar mijn idee ook nooit door toedoen van mensen zal stoppen.

Waarom niet?

vrijdag 6 juni 2014

86 Geduld is een schone zaak...

"Geduld is een schone zaak" is een bekende Nederlands uitspraak. Het "schone" betekent "mooie" of "goede". De meeste mensen weten wel, veelal door ervaring, dat geduld inderdaad een positieve uitwerking heeft in het leven. Kijk maar eens naar wat uitspraken, van het internet geplukt:
"Geduld slaat niet terug, maar leunt achterover."

"De moeilijkheden in ons leven zijn voor vijf procent te wijten aan omstandigheden buiten onze macht. De overige vijfennegentig procent veroorzaken we door ons eigen ongeduld."

"Met doodgewone talenten en buitengewoon geduld, ligt alles binnen handbereik."

"Een vriend die bereid is om geduld met je te hebben, is een van de grootste schatten in het leven."


Vindt u het ook niet vervelend dat geduld geen aangeboren eigenschap van mens en dier is?

donderdag 27 maart 2014

85 De Knecht van God: het Joodse volk of Messias Jezus ?

Als inleiding op dit artikel wil ik eerst even aangeven dat ik het Joodse volk een warm hart toedraag en NIET geloof dat de Gemeente van Christus de plaats van Israël heeft ingenomen. Ondanks dat dit geplaagde volk weinig tot niets van Jezus wil weten, geldt deze tekst:
“Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen.” (Romeinen 11:28 HSV)

Ruim 2.000 jaren geleden werd in Bethlehem een Joods jongetje geboren. Niet zo maar een jongetje, maar de, door de Joden, lang verwachte Messias.
Althans, dat beweren de Christenen. Het merendeel van het Joodse volk wacht nog steeds op de Verlosser (zie mijn artikelen "Israël en haar Messias").
Eén van de twistpunten tussen Joden en Christenen is "de Knecht van God" uit o.m. Jesaja 53.

zondag 9 februari 2014

84 Gedicht n.a.v. een huwelijksjubileum

Afgelopen week kwam ik, tijdens het uitzoeken van alle papieren, foto's e.d. van mijn ouders (die van de "gooi-NOOIT-iets-weg-generatie" zijn) een verloren gewaand gedicht tegen dat ik, in 1991, ter gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksjubileum had geschreven:

Twee jonge eikenbomen,
op een plek in het open veld.
Twee jonge eikenbomen,
ze raakten op elkaar gesteld.

Twee, naar elkaar toegroeiende, eikenbomen,
hun takken raakten stilaan verward,
twee jonge eikenbomen,
ze werden één van hart.

maandag 25 november 2013

83 Wacht op de Heer ! Laat de Heer niet wachten...

Vorige maand, op zondag 13 oktober 2013, was "The Psalm Project" in de dienst bij Jozua Alblasserdam. Ik, en velen met mij, vond het in één woord: geweldig !
Na de dienst werden er CD's verkocht, één ervan wordt in huize Bazuin (én in de auto) met grote regelmaat gedraaid. Of het nu de composities, de arrangementen of de stemmen zijn, ik kan er de hele dag naar luisteren. Ik denk dat de werkelijke reden is dat het opnieuw berijmde Psalmen zijn, woorden van God die heel duidelijk bij me binnen komen.
Laatst werd ik, in de auto, bepaald bij de zin "Wacht op de Heer" uit Psalm 27:
“Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.” (Psalmen 27:14 HSV)

vrijdag 27 september 2013

82 Hemeltijd (v/h Come2Worship)

“Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Johannes 4:23-24 HSV)

Afgelopen weekend (20-22 september 2013) hebben mijn vrouw en ik doorgebracht op Vakantiepark en Conferentiecentrum "de Betteld" in Zelhem. Hier werd het jaarlijkse Come2Worship-weekend gehouden.
Come2Worship is:
Een weekend lang God aanbidden als een beantwoording aan Gods verlangen: dat Hij mensen vindt die Hem aanbidden in Geest en Waarheid. Dat is waar Come2Worship om draait. De visie van Come2Worship richt zich op het hart van aanbidding. Come2Worship wil een plek creëren waarin God aanbeden wordt met alles wat in ons is. Het doel is: gezamenlijk met christenen van verschillende kerkelijke achtergronden God aanbidden en ontmoeten. Het is komen tot meer intimiteit met God de Vader en het is ondervinden hoe we steeds meer van onszelf mogen geven als een daad van aanbidding.
(overgenomen van de website www.come2worship.nl)

woensdag 28 augustus 2013

81 Leren stil te zijn voor God

Sinds afgelopen voorjaar hebben we in Hendrik-Ido-Ambacht de Christelijke zender "Family 7" in het standaard zenderpakket. Wat ben ik daar blij mee, we zijn inmiddels sponsor geworden, misschien ook iets voor u? Ik kijk het liefst naar de uitzendingen van "In Touch Ministries". Kent u die?
Dit zijn uitzendingen vanuit de First Baptist Church, Atlanta (U.S.A.) waar Dr. Charles Stanley al sinds 1971 voorganger is. Deze zoon van God, die volgens eigen zeggen in zijn hoofd nog een teenager is terwijl de rest van zijn lichaam inmiddels 81 jaren oud is, verkondigt het Evangelie op een manier waar ik uren naar kan luisteren: rechttoe rechtaan, praktisch maar vooral rechtstreeks vanuit Gods Woord, de Bijbel!
De uitzending van afgelopen zondag zal ik, zo lang als mijn geheugen gezond blijft, nooit vergeten:
Dr. Stanley sprak over God, de "stress remover" oftewel de "stress wegnemer".
In een tijd waarin iedereen op talloze manieren stress kan oplopen, staan zowel onze geestelijke als fysieke gezondheid bloot aan gevaren als er niet op een juiste manier wordt afgerekend met deze "killer" (moordenaar). Door stress kunnen we overspannen raken, fysieke klachten krijgen (denk bijvoorbeeld aan maagzweren e.d.), en zelfs sterven!
Dr. Stanley kwam vervolgens met een onorthodoxe maar toch Bijbelse oplossing, die echter alleen van toepassing is op Christenen: de oplossing is "stille tijd".

zaterdag 1 juni 2013

80 Dé koninklijke familie

Sinds 30 april van dit jaar heeft Nederland weer een koning. Na drie opeenvolgende koninginnen hebben we nu weer eens een vorst. Kroonprins Willem-Alexander werd tijdens een zogeheten "Verenigde Vergadering" van de Eerste en Tweede Kamer ingehuldigd als Koning van Nederland. Dit gebeurde in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, al sinds 1814 de plek waar deze ceremoniën plaatsvinden.

Waarom hij en niet de buurman van twee huizen verder?

Hij behoort tot het huis Oranje-Nassau. De geschiedenis van dit Huis is sinds de vijftiende eeuw nauw verbonden met die van Nederland. Vanaf die tijd leveren de Oranjes als stadhouders, koningen en koninginnen een belangrijke bijdrage aan het bestuur van ons land. De band tussen het Huis Nassau en Nederland is ontstaan in 1403. Graaf Engelbrecht I van Nassau trouwde in dat jaar met Johanna van Polanen, vrouwe van Breda. Door hun groeiend familiebezit behoorden de Bredase Nassaus al snel tot de hoogste edelen van ons land.

dinsdag 16 april 2013

79 Ik, ellendig mens ! ( Romeinen 7:1-25 )

Paulus schreef over zichzelf (en over ons!) in Romeinen 7:24 “Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?” (Romeinen 7:24 HSV)

Dit deed hij om aan te geven dat een wedergeboren Christen tot aan zijn/haar sterven of totdat de Heer komt te maken zal hebben met een lichaam dat geneigd is tot zondigen. In hoofdstuk 7 van de brief aan de Romeinen beschrijft Paulus dit behoorlijk gedetailleerd. Laten we beginnen bij de eerste drie verzen waarin staat beschreven hoe de dood een einde én een nieuw begin kan zijn:
“Of, broeders, weet u niet - ik spreek immers tot mensen die de wet kennen - dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft? Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt.” (Romeinen 7:1-3 HSV)

dinsdag 1 januari 2013

78 Vuurwerk !!!

Op oudejaarsavond waren mijn vrouw en ik bij vrienden en hadden vanaf een hoge flat aan de waterkant een prima uitzicht over Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht enz.
Toen het nieuwe jaar aanbrak zagen we dan ook overal waar je kijken kon siervuurwerk de lucht in gaan om daar uiteen te spatten. Nu vind ik siervuurwerk wel mooi maar uiteindelijk maakte het me verdrietig, te beseffen dat er wéér zoveel geld in zo korte tijd, als het ware, verbrand werd.

Zeventig miljoen euro's, alleen in Nederland. Een citaat van de website van NRC (31-12-12):
Het vuurwerk dat vanavond om twaalf uur (en deels nu al) de lucht in gaat, is zeventig miljoen euro waard. Nederlanders hebben daarmee net zoveel als vorig jaar uitgegeven aan het spul.
Dat zegt een woordvoerder van brancheorganisatie BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) tegen Novum. Per koper werd er wel minder uitgegeven: vorig jaar 79 euro, dit jaar 74 euro. Er waren dus meer mensen die vuurwerk kochten.
De afgelopen jaren wordt steeds meer siervuurwerk verkocht en steeds minder knalvuurwerk, zegt de woordvoerder. Waar tien jaar geleden de verhouding nog fifty-fifty was, is het siervuurwerk nu goed voor tachtig procent van alle verkopen.