maandag 27 oktober 2014

88 Het licht van de wereld !

Dagblad Trouw publiceerde eind vorig jaar een artikel over echtscheiding percentages:
“Toch blijkt uit onderzoek dat echtscheidingen vaker voorkomen onder conservatieve christenen dan bij progressieve christenen en atheïsten. En het was geen toevalstreffer, ook een tweede onderzoek liet dezelfde resultaten zien. 33 procent van de huwelijken van evangelicale christenen eindigt in een scheiding, tegen over 30 procent van de huwelijken die zijn gesloten door mensen die zeggen niet in God te geloven. Bovendien blijkt de Amerikaanse "biblebelt" de hoogste echtscheidingscijfers te hebben. Wat is er aan de hand?”
(Trouw,5-11-2013)


Zijn christenen dan niet anders dan seculieren? Zijn wij dan geen tempels van de Heilige Geest? Ik heb het idee dat evangelische christenen meer aandacht besteden aan de gaven van de Geest dan aan Zijn vrucht:
“...liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” (Galaten 5:22 HSV)

Gaan huwelijken, relaties en vriendschappen niet kapot vanwege gebrek aan liefde, geduld, zelfbeheersing?

Oftewel: waar is de vrucht van de Geest in ons leven?

Hoeveel van ons eten en/of drinken te veel, roken en/of geven zich over aan porno enz. in plaats van ons lichaam te bedwingen:
“Maar ik bedwing mijn lichaam, en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.” (1 Corinthiërs 9:27 SVV)

Waar is uw en mijn zelfbeheersing?

Op 19 oktober jl. preekte Wim Grandia bij ons (Jozua Alblasserdam) en zei o.m. dat wij de etalage van Gods Koninkrijk zijn. Stralen wij dat uit in ons dagelijks leven?

Jezus leerde ons:
“U bent het licht van de wereld...” (Mattheüs 5:14a HSV)

Echter, wij kunnen zelf geen licht verspreiden, wij kunnen slechts hét Licht (Johannes 9:5) door ons heen laten schijnen:
“Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht” (Efeziërs 5:8 HSV)

Een pas wedergeboren christen is als een ruwe diamant: dof en nog niet gereed om te schitteren. Hij moet worden geslepen door de Heilige Geest zodat alle negen facetten (de vruchten!) optimaal zijn.
Een diamant kan slechts onder een bepaalde hoek worden geslepen, anders wordt de slijpschijf beschadigd. Een christen kan alleen worden geslepen als hij/zij dat toelaat. De Heilige Geest dringt zich niet op, maar zal zich bedroefd (Efeziërs 4:30) stilhouden bij tegenwerking.
Als een diamant wordt geslepen, wordt hij vanzelfsprekend kleiner: zó moet ook de christen kleiner/minder worden, zoals Johannes de Doper reeds aangaf:
“Johannes antwoordde en zei: Een mens kan niets aannemen, als het hem niet uit de hemel gegeven is. U bent zelf mijn getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem heen uitgezonden. Wie de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, ik echter minder. Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.” (Johannes 3:27-31 HSV)

Jezus vergeleek ons niet alleen met licht maar ook met zout.
Wij willen toch zeker niet als nutteloos zout zijn, waarvan Jezus zei dat het alleen nog maar weggeworpen en vertrapt kan worden:
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.” (Mattheüs 5:13 HSV)

Veel christenen verlangen naar tekenen van God en vergeten blijkbaar dat ze zélf een teken van God zijn.
Wíj dienen o.m. het kwade te overwinnen door het goede:
“Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.” (Romeinen 12:21 HSV)

niet op dezelfde wijze te handelen als de ongelovigen:
“En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” (Romeinen 12:2 HSV)

en de wereld de weg naar onze Schepper en Verlosser wijzen:
“Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” (Mattheüs 5:16 HSV)

Een perfect geslepen diamant weerkaatst 99,9 procent van het ingaande licht, een minder geslepen diamant weerkaatst misschien maar de helft (of minder) van het Licht.

Wat voor diamant willen wij zijn?
Willen wij oogverblindend fonkelen in deze duistere wereld?
Willen wij perfect worden geslepen door onszelf elke, ons gegeven, dag opnieuw oprecht aan de Heer te wijden en Hem in alles de leiding over ons leven te geven?